ठ्ठेक्का नं DM/NCB/D/07/2073-74 को म्याद थप सम्वन्धमा