बैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थिकाे सिकाइका लागि विवरण पठाउनुहुन बारे ।