हाजिरी जवाफ प्रतियेागितामा सहभागिता सम्बन्धमा सुचना ।